Domov

O nás

Predstavujeme Vám spoločnosť SI-SI s.r.o., ktorá vznikla v roku 2012 transformáciou fyzickej osoby s dlhoročnou praxou. Ponúkame Vám komplexné služby v oblasti jednoduchého a podvojného účtovníctva, miezd a personálnej agendy. Účtovníctvo vedieme v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z., dodávaťelskou formou, čo znamená, že v dohodnutom termíne preberieme pripravené doklady na spracovanie,ktore po zaúčtovaní a odsúhlasení vrátime nazad zákazníkovi. Účtovné spracovanie predstavuje komplexnú uzávierku účtovného obdobia,ktoré sa odvíja od termínu platitela DPH. Tak získava zákazník presný a verný obraz o svojom hospodárskom výsledku priebežne počas celého roka. Našou prioritou je diskrétnosť, kvalitná práca a hlavne spokojnosť zákazníka. Výhodou využitia našich služieb je najmä ušetrenie finančných prostriedkov na zamestnanie vlastného účtovníka – účtovníčky, ušetrenie na potrebnom kancelárskom vybavení (PC, potrebný software atď…) a v neposlednom rade ušetríte čas potrebný na naštudovanie platných zákonov a sledovanie zmien v daňových zákonoch. Ponúknutý komplex služieb vrátane administratívnej práce s tým súvisiacej v oblasti miezd, dane zo závislej činnosti, sociálneho a zdravotného poistenia, personálnej agendy, Vám umožní sústrediť sa na to, v čom ste odborníci len Vy.

Ingrid Siráková – konateľ spoločnosti

Ponúkame

Vedenie jednoduchého účtovníctva pre samostatne zárobkovo činné osoby v zmysle platných právnych predpisov zahŕňa účtovanie v týchto účtovných knihách:

 • peňažný denník,
 • kniha pohľadávok,
 • kniha záväzkov,
 • pomocné knihy (kniha o zložkách majetku, evidencia o sociálnom fonde).

Na základe zaúčtovania všetkých účtovných prípadov sa vyhotovujú nasledovné zostavy a prehľady:

 • evidencia záväzkov a pohľadávok (prehľad uhradených a neuhradených faktúr),
 • evidencia DPH, daňové priznanie a súhrnný výkaz k DPH,
 • evidencia hmotného a nehmotného majetku, prehľad odpisov, zostatkovej ceny majetku,
 • výkazy pre potreby priebežného hodnotenia výsledku hospodárenia účtovnej jednotky,
 • účtovná závierka v sústave jednoduchého účtovníctva, ktorá obsahuje tieto súčasti:
  • výkaz o príjmoch a výdavkoch,
  • výkaz o majetku a záväzkoch.

Ďalšie súvisiace práce a služby pri vedení jednoduchého a podvojného účtovníctva:

 • spracovanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – TYP „A“, TYP „B“,
 • spracovanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby,
 • priebežné hodnotenie výsledkov hospodárenia,
 • spracovanie štatistických výkazov,
 • spracovanie hlásení pre Intrastat,
 • spracovanie podkladov pre banky v prípade čerpania úverov,
 • vypracovanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel.

Vedenie podvojného účtovníctva pre podnikateľov v zmysle platných právnych predpisov zahŕňa účtovanie v nasledovných účtovných knihách:

 • denník – účtovné zápisy usporiadané chronologicky, ktorým sa preukazuje zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov v účtovnom období,
 • hlavná kniha – účtovné zápisy usporiadané z vecného hľadiska systematicky, v ktorej sa preukazuje zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov na účty majetku, záväzkov, nákladov a výnosov v účtovnom období.

Na základe zaúčtovania všetkých účtovných prípadov sa vyhotovujú nasledovné zostavy a prehľady:

 • evidencia záväzkov a pohľadávok (saldokonto uhradených a neuhradených faktúr),
 • evidencia DPH, daňové priznanie a súhrnný výkaz k DPH,
 • evidencia hmotného a nehmotného majetku, prehľad odpisov, zostatkovej ceny majetku,
 • výkazy pre potreby priebežného hodnotenia výsledku hospodárenia účtovnej jednotky,
 • účtovná závierka, ktorá obsahuje nasledovné súčasti:
  • výkaz ziskov a strát,
  • súvahu,
  • poznámky individuálnej účtovnej závierky.

Ďalšie súvisiace práce a služby pri vedení jednoduchého a podvojného účtovníctva:

 • spracovanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – TYP „A“, TYP „B“,
 • spracovanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby,
 • priebežné hodnotenie výsledkov hospodárenia,
 • spracovanie štatistických výkazov,
 • spracovanie hlásení pre Intrastat,
 • spracovanie podkladov pre banky v prípade čerpania úverov,
 • vypracovanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel.

Vedenie a spracovanie mzdovej a personálnej agendy v zmysle platných právnych predpisov zahŕňa nasledovné činnosti:

 • vypracovanie pracovných zmlúv a dohôd,
 • prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov do/z poisťovní,
 • komplexné spracovanie miezd a vedenie personálnej agendy,
 • spracovanie a odoslanie mesačných výkazov do poisťovní,
 • spracovanie a odoslanie prehľadov a hlásení na daňový úrad,
 • spracovanie príkazov na úhradu miezd, odvodov a dane zo závislej činnosti,
 • ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmu zo závislej činnosti,
 • vystavenie rôznych potvrdení zamestnancom, napr. pre banky, úrady práce a iné.

Ostatné služby poskytované klientom:

 • odborné poradenstvo v oblasti ekonomiky, účtovníctva, miezd a personalistiky,
 • zastupovanie klientov v daňovom konaní,
 • sprostredkovanie služieb audítora,
 • zabezpečenie finančného poradcu pre investovanie voľných finančných prostriedkov a vybavenia úveru,
 • vykonávanie rôznych ekonomických a administratívnych prác.

Cenník

Cena za vedenie účtovníctva sa stanovuje osobitne podľa zložitosti a počte zaúčtovaných položiek s dôrazom na vzájomnú spokojnosť. Neváhajte nás kontaktovať, radi Vám spracujeme cenovú ponuku.